ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  голови

Білоцерківської районної

державної адміністрації

16.08.2017 № 403

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Білоцерківській районній державній адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі  громадськості у формуванні  та реалізації державної політики. 

2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Громадську раду.

Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено (далі - орган).

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

3.Основними завданнями Громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

- сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та  реалізації  державної  політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань,щодо яких орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів  нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів  громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5.Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6.До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому  порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства  незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника,  який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської  ради  визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження  не  були  припинені достроково),  представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської  ради,  представники органу, при якому утворюється Громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та  в  інший прийнятний спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності,засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів  до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут  громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом  семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього  положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього положення;

- недостовірність інформації, що міститься в  документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності  інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення  установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється  протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих  зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про  відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту  громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або  обмежено  дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого  самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

- смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою  особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав  найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу  громадської  ради.

10.1. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації органу.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.

У  разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього положення.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської  ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

12. Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах  з Білоцерківською районною державною адміністрацією,  територіальними органами центральної виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії органу.

13.За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не  менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник  органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після  ого прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

15.1. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт  про  його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Білоцерківської районної державної адміністрації в рубриці "Громадська рада".

17. Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Білоцерківської районної державної адміністрації.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

19. Члени громадської ради можуть мати посвідчення, виготовлене за власні кошти.

Керівник апарату адміністрації           (підпис)                   О.В. Кучер

   

 

 

Білоцерківська районна державна адміністрація

київської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02.03.2017                                                                                       № 54

 

Про затвердження складу

громадської ради на 2017-2018

роки при Білоцерківській

районній державній адміністрації

 

На виконання Указу Президента України від 01 грудня 2016 року № 534/2016 "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сферіˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови Білоцерківської райдержадміністрації від 10 березня 2015 року № 123 "Про затвердження Положення про громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністраціїˮ, з урахуванням протоколу № 1 установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради на 2017-2018 роки при Білоцерківській районній державній адміністрації від 22 лютого 2017 року:

1. Затвердити склад громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації (далі – громадська рада), що додається.

 

2. Апарату райдержадміністрації забезпечити в установленому порядку для членів громадської ради доступ до приміщення Білоцерківської райдержадміністрації на час проведення засідань громадської ради.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж­адміністрації від 11 квітня 2016 року № 224 "Про затвердження громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у новому складі".

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Кучер О.В.

Голова адміністрації        (підпис)            Г.В. Джегур

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження

голови адміністрації

02.03.2017 № 54

 

С К Л А Д

громадської ради на 2017-2018 роки

при Білоцерківській районній державній адміністрації

 

Хіврич

Сергій Володимирович

 

-

голова Білоцерківської районної громадської організації “Передові екологічні ініціативи”, голова ради (за згодою)

 

Консул

Олександр Володимирович

 

-

член громадської організації “Товариство сприяння збройним силам та військово- морському флоту “Азов”, заступник голови ради (за згодою)

 

Кубенко

Антоніна Яківна

-

керівник Білоцерківського осередку Міжнародне товариство прав людини – Українська секція, секретар ради (за згодою)

 

Члени ради:

Боженко

Леонід Олександрович

-

голова Білоцерківського міськрайонного благодійного фонду “Молодість серця”

(за згодою)

 

Бойко

Олег Леонідович

-

член Білоцерківської громадської організації “Ветеран органів внутрішніх справ”

(за згодою)

 

Веровський

Володимир Володимирович

-

член громадської організації “Білоцерківська Спілка офіцерів України” (за згодою)

 

Гладун

Володимир Олексійович

-

голова правління “Білоцерківське районне об’єднання садівників кооперативів і товариств” (за згодою)

 

Данчук

Валерій Володимирович

-

голова громадської організації “Білоцерківська організація Українського товариства мисливців і рибалок” (за згодою)

 

Денисюк

Ольга Петрівна

-

член Білоцерківської районної організації “Українського товариства охорони пам’яток історії та культури” (за згодою)

 

Карпенко

Роман Віталійович

-

директор Благодійної організації “Благодійний фонд “Центр соціальних ініціатив” (за згодою)

 

Мускаті

Олександр Сергійович

 

-

член громадської організації “Всеукраїнська громадська опора” (за згодою)

Мухіна

Тетяна Андріївна

-

член правління Білоцерківської районної організації “Союз жінок України за майбутнє дітей” (за згодою)

 

Нагаївська

Лариса Володимирівна

-

голова правління Благодійної організації “Благодійний фонд “Нащадки Ярослава”

(за згодою)

 

Нагайцев

Сергій Миколайович

-

голова Білоцерківської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) (за згодою)

 

Поліщук

Людмила Миколаївна

-

член Білоцерківської міської громадської організації “Центр польської освіти і культури” (за згодою)

 

Пророк

Анатолій Олексійович

-

голова Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України “Правозахист” (за згодою)

 

Пророк

СвітланаМихайлівна

-

голова Білоцерківської районної організації Товариства Червоного хреста України

(за згодою)

 

Розумнюк

Володимир Степанович

-

член ради Білоцерківська районна громадська організація “Мисливці та рибалки” (за згодою)

 

Шевченко

Олександр Миколайович

 

-

голова правління Благодійної організації “Благодійний фонд “Наша Білоцерківська Берегиня” (за згодою)

 

Щербань

Тетяна Віталіївна

-

член Білоцерківської благодійної організації “Мати і дитина” (за згодою)

 

 

Керівник апарату адміністрації    (підпис)     О.В. Кучер

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер